जिल्हा परिषद कार्यालयातील वेगवेगळ्या पदाधिकारी व अधिकारी यांचे दूरध्वनी क्रमांक
पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
अध्यक्ष 07232-242442(कार्यालय) / 242444(घर)
उपाध्यक्ष 07232-244279(कार्यालय) / 242191(घर)
सभापती (बांधकाम) 07232-244283कार्यालय) / 242284(घर)
सभापती (आरोग्य व शिक्षण) 07232-244282(कार्यालय) / 242571(घर)
सभापती (समाज कल्याण) 07232-244915(कार्यालय) / 242411(घर)
सभापती (बाल कल्याण) 07232-245168(कार्यालय) / 242292(घर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 07232-244251(कार्यालय) / 242268(घर)
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी 07232-239525(कार्यालय) / 239124(घर)
उप कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) 07232-244471(कार्यालय) / 242468(घर)
उप कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 07232-245249(कार्यालय) / 244850(घर)
उप कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) 07232-245318(कार्यालय) / 242758(घर)
प्रकल्प अधिकारी (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा) 07232-245152(कार्यालय) / 243153(घर)
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 07232-244962(कार्यालय) / 242272(घर)
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम-१) 07232-242401(कार्यालय) / 244404(घर)
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम-२) 07232-242385(कार्यालय) / 245383(घर)
कार्यकारी अभियंता (जल सिंचन) 07232-245258(कार्यालय) / 244773(घर)
जिल्हा आरोग्य अधिकारी 07232-242298(कार्यालय) / 242382(घर)
जिल्हा पशुधन अधिकारी 07232-242203(कार्यालय)
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) 07232-244295(कार्यालय) / 244742(घर)
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 07232-243925(कार्यालय)/ 250066(घर)
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी 07232-244463(कार्यालय)
कृषी अधिकारी 07232-244039(कार्यालय)