तहसील कार्यालयांचे दूरध्वनी क्रमांक
कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्रमांक
तहसील कार्यालय, यवतमाळ 07232-238194(कार्यालय) / 244654(घर)
तहसील कार्यालय, बाभूळगाव 07203-270524(कार्यालय) / 270542(घर)
तहसील कार्यालय, आर्णी 07234-266680(कार्यालय) / 266260(घर)
तहसील कार्यालय. कळंब 07201-226140(कार्यालय) / 226141(घर)
तहसील कार्यालय, दारव्हा 07238-254152(कार्यालय) / 254155(घर)
तहसील कार्यालय, दिग्रस 07234-222103(कार्यालय) / 222102(घर)
तहसील कार्यालय, नेर 07238-267763(कार्यालय) / 267716(घर)
तहसील कार्यालय, पुसद 07233-246032(कार्यालय) / 246242(घर)
तहसील कार्यालय, उमरखेड 07231-237217(कार्यालय) / 237230(घर)
तहसील कार्यालय, महागाव 07236-222238(कार्यालय) / 222239(घर)
तहसील कार्यालय, केळापूर 07235-227408(कार्यालय) / 227549(घर)
तहसील कार्यालय, राळेगाव 07202-225254(कार्यालय) / 225256(घर)
तहसील कार्यालय, घाटंजी 07230-227209(कार्यालय) / 227210(घर)
तहसील कार्यालय, वणी 07239-225062(कार्यालय) / 225154(घर)
तहसील कार्यालय, मारेगाव 07237-227243(कार्यालय) / 237238(घर)
तहसील कार्यालय, झरी जामणी 07237-236504(कार्यालय)