सामाजिक अर्थसहाय्य योजना
शासन निर्णय दि. २६ ऑक्टोबर २०१०
विविध सामाजिक अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत लाभ प्राप्त करणा-या लाभार्थ्यांची तहसील निहाय माहिती
तहसीलचे नाव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना श्रावणबाळ सेवा योजना संजय गांधी निराधार योजना
यवतमाळ क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
बाभूळगाव क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
आर्णी अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
दारव्हा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
नेर क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
पुसद क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
दिग्रस क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
उमरखेड क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
महागाव क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
केळापूर क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
झरी जामणी अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
घाटंजी क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
राळेगाव क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
कळंब क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
वणी क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा
मारेगाव क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा क्लिक करा