उप विभागीय अधिकारी (महसूल) कार्यालयांचे दूरध्वनी क्रमांक
कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्रमांक
उपविभागीय कार्यालय, यवतमाळ 07232 - 244237(कार्यालय) / 242462(घर)
उपविभागीय कार्यालय, दारव्हा 07238 - 254162(कार्यालय) / 254243(घर)
उपविभागीय कार्यालय, पुसद 07233 - 246074(कार्यालय) / 246073(घर)
उपविभागीय कार्यालय, उमरखेड 07231 - 237238 (कार्यालय)
उपविभागीय कार्यालय, केळापूर 07235 - 227530(कार्यालय) / 227440(घर)
उपविभागीय कार्यालय, वणी 07239 - 225356(कार्यालय) / 225026(घर)
उपविभागीय कार्यालय, राळेगाव 07202 - 225140(कार्यालय)