पर्जन्यमान विषयक माहिती
महील काही वर्षांमध्ये जिल्ह्यात नोंदविलेला तालुकानिहाय पाऊस (मि.मी. मध्ये)
१९८५ १९८६ १९८७ १९८८ १९८९ १९९० १९९१ १९९२ १९९३ १९९४
१९९५ १९९६ १९९७ १९९८ १९९९ २००० २००१ २००२ २००३ २००४
२००५ २००६ २००७ २००८ २००९ २०१० २०११ २०१२ २०१३ २०१४
२०१५ २०१६