पंचायत समिती कार्यालयांचे दूरध्वनी क्रमांक
पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
गट विकास अधिकारी, यवतमाळ 07232-244286
गट विकास अधिकारी, बाभूळगाव 07203-270534
गट विकास अधिकारी, कळंब 07201-226122
गट विकास अधिकारी, राळेगाव 07202-225233
गट विकास अधिकारी, घाटंजी 07230-227146
गट विकास अधिकारी, वणी 07239-225080
गट विकास अधिकारी, दारव्हा 07238-254157
गट विकास अधिकारी, मारेगाव 07237-237224
गट विकास अधिकारी, नेर 07238-267738
गट विकास अधिकारी, दिग्रस 07234-220002
गट विकास अधिकारी, पुसद 07233-246005
गट विकास अधिकारी, उमरखेड 07231-237135
गट विकास अधिकारी, महागाव 07236-222228
गट विकास अधिकारी, केळापूर 07235-227424
गट विकास अधिकारी, आर्णी 07234-266661
गट विकास अधिकारी, झरी जामणी 07237-236611