महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक
महसूल विभाग इतर विभाग
विधी विभाग
स्थानिक स्वराज्य संस्था
कार्यालयाचे नाव दूरध्वनी क्रमांक
जिल्हा शल्य चिकित्सक, शासकीय रुग्णालय, यवतमाळ 07232-243162
वन विभाग, यवतमाळ 07232-242894
विक्रीकर कार्यालय, यवतमाळ 07232-242260
अधीक्षक, कृषी विभाग, यवतमाळ 07232-245338
जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय 07232-242035
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय 07232-255111
राज्य उत्पादन शुल्क 07232-244256
उप निबंधक (तिकिटे व नोंदणी) यवतमाळ 07232-242521
मुख्य डाकघर, यवतमाळ 07232-243263
कार्यकारी अभियंता, सां.बां.विभाग, यवतमाळ 07232-242206
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, यवतमाळ 07232-244916
रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालय 07232-244395
भूजल परीक्षण 07232-244689
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय 07232-244460
जिल्हा सांखिकी कार्यालय 07232-244276
जिल्हा उद्दोग केंद्र 07232-244022
जल सिंचन कार्यालय 07232-242135
सां.बां.विभाग, यवतमाळ 07232-242206
यांत्रिक विभाग (सां.बां.), यवतमाळ 07232-243228
जिल्हा सैनिक कल्याण 07232-245273
लाचलुचपत, विभाग 07232-244002
अधीक्षक, जिल्हा कारागृह 07232-244326
सामाजिक वनीकरण, यवतमाळ 07232-242093
वजने व मापे विभाग, यवतमाळ 07232-242157
म.रा.विद्दुत वितरण कंपनी कार्यालय, यवतमाळ 07232-244373
राज्य परिवहन, यवतमाळ 07232-245132
शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ 07232-243278
आयकर कार्यालय, यवतमाळ 07232-244450
शासकीय औद्दोकिक प्रशिक्षण संस्था, यवतमाळ 07232-243108
कार्यकारी अभियंता, जलसिंचन, (वृत्त) 07232-242135
कार्यकारी अभियंता, जलसिंचन, (मध्यम प्रकल्प) 07232-242794
कार्यकारी अभियंता, जलसिंचन, (बेंबळा प्रकल्प) 07232-242619
कार्यकारी अभियंता, जलसिंचन, (निम्न पैनगंगा-अरुणावती प्रकल्प) 07232-242321
कार्यकारी अभियंता, जलसिंचन, (स्थानिक स्थर) 07232-242232