नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प, विभाग क्र. १