एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय,
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
  आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या गावाकरिता प्रमाणपत्र देणेबाबत :- शा. नि. दि. ९ मार्च १९९० अन्वये गावांची यादी   | परिपत्रक
  जिल्हा नियोजन समिती कडून प्राप्त निधी मधून विविध विभागांनी केलेल्या जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपाय योजना