भारत संचार निगम लिमिटेड
महाव्यवस्थापक, दूरसंचार यांचे कार्यालय, यवतमाळ
  • कार्यालयीन तक्ता व तालुका निहाय संपर्क क्रमांक : - यादी १ | यादी २
  • जिल्ह्यातील NOFN (National Optical Fiber Network) प्रकल्पा अंतर्गत गाव / टप्पे निहाय कामांची सद्दस्थिती :-