नगर परिषद कार्यालयांचे दूरध्वनी क्रमांक
अध्यक्ष :-
पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
अध्यक्ष, नगर प्ररीषद, यवतमाळ 07232-244768 / 245786
अध्यक्ष, नगर प्ररीषद, वणी 07239-225064 / 226054
अध्यक्ष, नगर प्ररीषद, दारव्हा 07238-254278 / 254101
अध्यक्ष, नगर प्ररीषद, दिग्रस 07234-222059 / 222555
अध्यक्ष, नगर प्ररीषद, पुसद 07233-246107 / 246108
अध्यक्ष, नगर प्ररीषद, उमरखेड 07231-230750
अध्यक्ष, नगर प्ररीषद, घाटंजी 07230-227174
अध्यक्ष, नगर प्ररीषद, पांढरकवडा 07235-227463 / 227564
अध्यक्ष, नगर प्ररीषद, नेर 07238-268000
मुख्याधिकारी :-
पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
मुखायाधिकारी, नगर परिषद, यवतमाळ 07232-244037 / 244285
मुखायाधिकारी, नगर परिषद, वणी 07239-225058 / 225163
मुखायाधिकारी, नगर परिषद, दारव्हा 07238-254278 / 254258
मुखायाधिकारी, नगर परिषद, दिग्रस 07234-222059 / 222193
मुखायाधिकारी, नगर परिषद, पुसद 07233-246009 / 246109
मुखायाधिकारी, नगर परिषद, उमरखेड 07231-228867 / 237465
मुखायाधिकारी, नगर परिषद, घाटंजी 07230-227126 / 227170
मुखायाधिकारी, नगर परिषद, पांढरकवडा 07235-227563 / 227831