पुसद तालुक्याची भौगोलिक माहिती
क्षेत्रफळ ११७६ चौ.कि.मी.
कृषी क्षेत्र ७६३ चौ.कि.मी.
वन क्षेत्र २१९ चौ.कि.मी.
एकूण गावे १८९ (स्थापित - १७०, उजाड - १२)
एकूण लोकसंख्या २८५२२६ (पुरुष - १४७३०६, स्त्री - १३७९२०)
बालकांची संख्या ४६०९३ (मुले - २३८१९, मुली - २२२७४)
स्त्री-पुरुष प्रमाण ९३६
साक्षरता १७३२५३ (पुरुष - १०५१६९, स्त्री - ६८०८४)
सरासरी पर्जन्यमान ८३४.८ मी.मी.
कुटुंबे ४४०००
शेतकरी २८१
शेत मजूर ४८३
अनु. जाती शेतमजूर २३०००
अनु. जमाती शेतमजूर ३९०००