नेर तालुक्याची भौगोलिक माहिती
क्षेत्रफळ ६८१ चौ.कि.मी.
कृषी क्षेत्र ५८२ चौ.कि.मी.
वन क्षेत्र ४७ चौ.कि.मी.
एकूण गावे १२१ (स्थापित - ९१, उजाड - ३०)
एकूण लोकसंख्या ११०३३७ (पुरुष - ५६८७०, स्त्री - ५३४६७)
बालकांची संख्या १५४६८ (मुले - ७९५९, मुली - ७५०९)
स्त्री-पुरुष प्रमाण ९४०
साक्षरता ७४२०० (पुरुष - ४२६२७, स्त्री - ३१५७३)
सरासरी पर्जन्यमान ८०७.६ मी.मी.
कुटुंबे २००००
शेतकरी ९५
शेत मजूर २६३
अनु. जाती शेतमजूर १९०००
अनु. जमाती शेत मजूर १००००