दि. १४/०४/१९९० पुर्वी अतिक्रमण नियामानुकुल केलेल्या अतिक्रमण धारकांची तालुका निहाय यादी - जनहित याचिका क्र. २०४/२०१० अन्वये