जिल्हाधिकारी कार्यालय
■ दिनांक १ जानेवारी रोजी वर्ष निहाय विविध संवर्गांच्या जेष्ठता सूची :-
■ दि. ०१.०१.२००४ ते ३१.१२.२०१० या कालावधीची तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची जेष्ठता सूची
■ अमरावती विभागीय स्तरावरील एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सूची :-   अवल कारकून  |   मंडळ अधिकारी
■ अनुकंपा उमेदवारांची यादी :-   गट-क  |   गट-ड  |   गट-क (महसुल)(दिनांक-२२/०८/२००५नंतरची)  |   गट-ड (महसुल)