जिल्हाधिकारी कार्यालय
दिनांक १ जानेवारी रोजी वर्ष निहाय विविध संवर्गांच्या जेष्ठता सूची :-
अनुकंपा उमेदवारांची यादी :-   गट-क  |   गट-ड  |   गट-क (महसुल)  |   गट-ड (महसुल)