जिल्हाधिकारी कार्यालय,
वर्धा-नांदेड प्रस्तावित रेल्वे मार्गाकरिता आवश्यक भूसंपादन प्रक्रीये संबंधित विविध अधिसूचना व इतर जाहीर प्रसिद्धी
  
  
■ प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा नकाशा
■ भूसंपादन अधिकारी (रस्ते प्रकल्प), जिल्हाधिकारी कार्यालय
  प्रकरण क्रमांक   मंजुरी   संयुक्त मोजणी   विविध मुल्यांकन तपशील   मुल्य निर्धारण तक्ता   अंतिम निवाडा
  फळझाडे   वन वृक्ष   विहिर   पाईप लाईन   विंधन विहीर   इमारती जागा
   १८/४७/२००९-१० मौ. थाळेगाव ता. कळंब         
   ७/४७/२०१५-१६ मौ. घोटी ता. कळंब            
   ८/४७/२०१५-१६ मौ. चापर्डा ता. कळंब               
   ४४/४७/२००९-१० मौ. तळेगाव ता. यवतमाळ   
   १९/४७/२०१५-१६ मौ. बोरजई ता. यवतमाळ            
   १२/४७/२०१५-१६ मौ. किन्ही ता. यवतमाळ               
   ४१/४७/२०१५-१६ मौ. कार्ली ता. यवतमाळ            
   २०/४७/२०१५-१६ मौ. इचोरी ता. यवतमाळ               
   ५३/४७/२००९-१० मौ. भारी ता. यवतमाळ               
   २१/४७/२०१५-१६ मौ. तिवसा ता. यवतमाळ   
   १९/४७/२००९-१० मौ. कळंब ता. कळंब               
  
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना
  प्र. क्र. ८/४७/२०१५-१६ मौ. चापर्डा, ता. कळंब   प्र. क्र. १०/४७/२०१५-१६ मौ. बोथबोडन ता. यवतमाळ   प्र. क्र. १२/४७/२०१५-१६ मौ. किन्ही, ता. यवतमाळ
  प्र. क्र. १७/४७/२०१२-१३ मौ. वडगाव रोड ता. यवतमाळ   प्र. क्र. १८/४७/२००९-१० मौ. थाळेगाव ता. कळंब   प्र. क्र. १९/४७/२००९-१० मौ.कळंब-१. ता. कळंब
  प्र. क्र. १९/४७/२०१५-१६ मौ. बोरजई ता. यवतमाळ   प्र. क्र. २०/४७/२०१५-१६ मौ. इचोरी ता. यवतमाळ   प्र. क्र. २१/४७/२०१५-१६ मौ. तिवसा ता. यवतमाळ
  प्र. क्र. ४१/४७/२००९-१० मौ. कार्ली ता. यवतमाळ   प्र. क्र. ४२/४७/२००९-१० मौ. पारवा ता. यवतमाळ   प्र. क्र. ४४/४७/२००९-१० मौ. तळेगाव, ता. यवतमाळ
  प्र. क्र. ४८/४७/२००९-१० मौ. गोधणी ता. यवतमाळ    प्र. क्र. ५३/४७/२००९-१० मौ. भारी, ता. यवतमाळ   
  
■ उपविभागीय अधिकारी दारव्हा
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र. २/४७/२०१५-१६ मौ.बोरीखुर्द ता. दारव्हा   प्र.क्र. ३/४७/२०१५-१६ मौ.बोरी बु.ता. दारव्हा   प्र.क्र. ४/४७/२०१५-१६ मौ.भोपापूर.ता. दारव्हा
  प्र.क्र. ५/४७/२०१५-१६ मौ.सावळी.ता. दारव्हा   प्र.क्र. १४/४७/२०१५-१६ मौ.ढवळसर.ता. दारव्हा   प्र.क्र. ३२/४७/२०१५-१६ मौ.देवगिरी.ता. दारव्हा
  प्र.क्र. ३३/४७/२०१५-१६ मौ.वघळ.ता. दारव्हा   प्र.क्र. ३४/४७/२०१५-१६ मौ.हुसनापूर.ता. दारव्हा   प्र.क्र. ३५/४७/२०१५-१६ मौ.खोपडी बु..ता. दारव्हा
  प्र.क्र. ३६/४७/२०१५-१६ मौ.तपोना.ता. दारव्हा   प्र.क्र. ३७/४७/२०१५-१६ मौ.लाडखेड.ता. दारव्हा   प्र.क्र. ४१/४७/२०१५-१६ मौ.नांदगव्हाण.ता. दारव्हा
  प्र.क्र. ४२/४७/२०१५-१६ मौ.कामठवाडा.ता. दारव्हा   प्र.क्र. ४३/४७/२०१५-१६ मौ.अंतरगाव.ता. दारव्हा   प्र.क्र. ४४/४७/२०१५-१६ मौ.पळशी.ता. दारव्हा
  प्र.क्र. ४५/४७/२०१५-१६ मौ.देऊळगाव.ता. दारव्हा   प्र.क्र.४६/४७/२०१५-१६ मौ.शिंदी.ता. दारव्हा   प्र.क्र. ५०/४७/२०१५-१६ मौ.दारव्हा खंड-२.ता. दारव्हा
  
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र. २/४७/२०१५-१६ मौ.बोरीखुर्द ता. दारव्हा   प्र.क्र.३/४७/२०१५-१६ मौ.बोरी बु. ता..दारव्हा   प्र.क्र. ४/४७/२०१५-१६ मौ.भोपापूर ता. दारव्हा
  प्र.क्र. ५/४७/२०१५-१६ मौ.डोल्हारी ता. दारव्हा   प्र.क्र.८/४७/२०१५-१६ मौ.उदापूर ता..नेर   प्र.क्र.९/४७/२०१५-१६ मौ.वडगाव आंध ता. दारव्हा
  प्र.क्र.११/४७/२०१५-१६ मौ.महागाव कसबा ता. दारव्हा   प्र.क्र.१२/४७/२०१५-१६ मौ.अंतरगाव ता.दारव्हा   प्र.क्र.१३/४७/२०१५-१६ मौ.डोल्हारी ता..दारव्हा
  प्र.क्र.१४/४७/२०१५-१६ मौ. ढवळसर ता. दारव्हा   प्र.क्र.१७/४७/२०१५-१६ मौ.इश्रामपुर ता.दारव्हा   प्र.क्र.१९/४७/२०१५-१६ मौ.घनापूर ता.दारव्हा
  प्र.क्र.२३/४७/२०१५-१६ मौ.पळशी ता.दारव्हा   प्र.क्र.२४/४७/२०१५-१६ मौ.तरोडा ता..दारव्हा   प्र.क्र.२६/४७/२०१५-१६ मौ.फुबगाव ता..दारव्हा
  प्र.क्र.२७/४७/२०१५-१६ मौ.उदापूर ता..दारव्हा   प्र.क्र.३१/४७/२०१५-१६ मौ.लालापूर ता..दारव्हा   प्र.क्र.३२/४७/२०१५-१६ मौ. देवगिरी ता. दारव्हा
  प्र.क्र.३३/४७/२०१५-१६ मौ.वघळ ता. दारव्हा   प्र.क्र.३४/४७/२०१५-१६ मौ. हुसनापूर ता. दारव्हा   प्र.क्र.३५/४७/२०१५-१६ मौ.खोपडी ता..दारव्हा
  प्र.क्र.३६/४७/२०१५-१६ मौ.तपोना ता..दारव्हा   प्र.क्र.३७/४७/२०१५-१६ मौ.लाडखेड ता..दारव्हा   प्र.क्र.४१/४७/२०१५-१६ मौ.नांदगव्हाण ता. दारव्हा
  प्र.क्र.४२/४७/२०१५-१६ मौ.कामठवाडा ता. दारव्हा   प्र.क्र.४३/४७/२०१५-१६ मौ.अंतरगाव ता. दारव्हा   प्र.क्र.४४/४७/२०१५-१६ मौ.पळशी ता..दारव्हा
  प्र.क्र.४५/४७/२०१५-१६ मौ.देऊळगाव ता. दारव्हा   प्र.क्र.४६/४७/२०१५-१६ मौ.शिंदी ता.दारव्हा   प्र.क्र.५०/४७/२०१५-१६ मौ.दारव्हा खंड २ ता..दारव्हा
  प्र.क्र.१५/४७/२०१५-१६ मौ.शेलोडी ता. दारव्हा      
■ उपविभागीय अधिकारी पुसद
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-२१(१)(४) चा जाहीरनामा
  प्र.क्र.११/४७/२०१५-१६ मौ.चिलवाडी ता.पुसद   प्र.क्र.३८/४७/२०१५-१६ मौ.काटी ता.पुसद   प्र.क्र.२९/४७/२०१५-१६ मौ.रुईतलाव ता.दिग्रस
  प्र.क्र.१/४७/२०१५-१६ मौ.नांद्गव्हान ता.दिग्रस      
  
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र.११/४७/२०१५-१६ मौ.चिलवाडी ता.पुसद   प्र.क्र.३८/४७/२०१५-१६ मौ.काटी ता.पुसद   प्र.क्र.२९/४७/२०१५-१६ मौ.रुईतलाव ता.दिग्रस
  प्र.क्र.१/४७/२०१५-१६ मौ.नांद्गव्हान ता.दिग्रस   प्र.क्र.१७/४७/२०१५-१६ मौ.लोणी ता.पुसद   प्र.क्र.३९/४७/२०१५-१६ मौ.शेलू बु. ता.पुसद
  
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र.१/४७/२०१५-१६ मौ.नांदगव्हाण ता.दिग्रस   प्र.क्र.०३/४७/२०१६-१७ मौ.वेणीखुर्द.ता.पुसद   प्र.क्र.०७/४७/२०१५-१६ मौ.पुसद खंड-२ ता.पुसद
  प्र.क्र.१०/४७/२०१५-१६ मौ.कोपरा बु.ता.दिग्रस   प्र.क्र.११/४७/२०१५-१६ मौ.चिलवाडी ता.पुसद   प्र.क्र.१४/४७/२०१५-१६ मौ.मोहा ई..ता.पुसद
  प्र.क्र.१७/४७/२०१५-१६ मौ.लोणी.ता.पुसद   प्र.क्र.१८/४७/२०१५-१६ मौ.साखरा ता.दिग्रस   प्र.क्र.२०/४७/२०१५-१६ मौ.दोनद.ता.दिग्रस
  प्र.क्र.२१/४७/२०१५-१६ मौ.गांधीनगर ता.दिग्रस   प्र.क्र.२३/४७/२०१५-१६ मौ.सिंगद ता.दिग्रस   प्र.क्र.२४/४७/२०१५-१६ मौ.वसंतपूर(खर्डा)ता.दिग्रस
  प्र.क्र.२५/४७/२०१५-१६ मौ.सेवानगर.ता.पुसद   प्र.क्र.२९/४७/२०१५-१६ मौ.रुईतलाव ता.दिग्रस   प्र.क्र.३५/४७/२०१५-१६ मौ.हर्षी.ता.पुसद
  प्र.क्र.३६/४७/२०१५-१६ मौ.खर्शी ता.पुसद   प्र.क्र.३७/४७/२०१५-१६ मौ.बिबी ता.पुसद   प्र.क्र.३८/४७/२०१५-१६ मौ.काटी ता.दिग्रस
  प्र.क्र.३९/४७/२०१५-१६ मौ.शेलू (बु.)ता.पुसद   प्र.क्र.४०/४७/२०१५-१६ मौ.दिग्रस ता.दिग्रस   प्र.क्र.४१/४७/२०१५-१६ मौ.ज्योतीनगर ता.पुसद
  प्र.क्र.४२/४७/२०१५-१६ मौ.कृष्णनगर.ता.पुसद   प्र.क्र.४३/४७/२०१५-१६ मौ.वरवट.ता.पुसद   प्र.क्र.४४/४७/२०१५-१६ मौ.रामनगर ता.पुसद
  प्र.क्र.४५/४७/२०१५-१६ मौ.शिवानगर ता.पुसद   प्र.क्र.०२/४७/२०१६-१७ मौ.बाळवाडी ता.पुसद   
■ उपविभागीय अधिकारी उमरखेड
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र. २२/४७/२०१५-१६ मौ कुपटी ता. उमरखेड   प्र.क्र. २३/४७/२०१५-१६ मौ दहागाव ता. उमरखेड   प्र.क्र. २४/४७/२०१५-१६ मौ श्रीदत्तनगर ता. उमरखेड
  प्र.क्र. २५/४७/२०१५-१६ मौ उमरखेड ता. उमरखेड   प्र.क्र. २६/४७/२०१५-१६ मौ बीटरगाव ता. उमरखेड   प्र.क्र. २७/४७/२०१५-१६ मौ मार्लेगाव ता. उमरखेड