जिल्हाधिकारी कार्यालय,
विविध प्रकल्पा करिता आवश्यक भूसंपादन प्रक्रीये संबंधित विविध अधिसूचना व इतर जाहीर प्रसिद्धी
  
  
  
■ उपविभागीय अधिकारी दारव्हा
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र. ०५/४७/२०१५-१६ मौ.डोल्हारी ता. दारव्हा   प्र.क्र.९/४७/२०१५-१६ मौ.वडगाव आंध ता. दारव्हा   प्र.क्र.११/४७/२०१५-१६ मौ.महागाव कसबा ता. दारव्हा
  प्र.क्र.१२/४७/२०१५-१६ मौ.अंतरगाव ता.दारव्हा   प्र.क्र.१७/४७/२०१५-१६ मौ.इश्रामपुर ता.दारव्हा   प्र.क्र.१९/४७/२०१५-१६ मौ.घनापूर ता.दारव्हा
  प्र.क्र.२३/४७/२०१५-१६ मौ.पळशी ता.दारव्हा   प्र.क्र.२४/४७/२०१५-१६ मौ.तरोडा ता..दारव्हा   प्र.क्र.२६/४७/२०१५-१६ मौ.फुबगाव ता..दारव्हा
  प्र.क्र.२७/४७/२०१५-१६ मौ.उदापूर ता.नेर   प्र.क्र.३१/४७/२०१५-१६ मौ.लालापूर ता..दारव्हा   प्र.क्र.१३/४७/२०१५-१६ मौ.डोल्हारी ता..दारव्हा
  प्र.क्र.८/४७/२०१५-१६ मौ.उदापूर ता..नेर   प्र.क्र. ६१/४७/२०१६-१७ मौ. महागाव कसबा ता. दारव्हा   प्र.क्र.२/४७/२०१७-१८ मौ.उदापूर ता..नेर
  प्र.क्र.१३/४७/२०१७-१८ मौ.टाकळी सलामी ता..नेर   प्र.क्र.१६/४७/२०१५-१६ मौ.टाकळी बु ता..दारव्हा   प्र.क्र.१२/४७/२०१७-१८ मौ.धनज ता..नेर
  प्र.क्र.०९/४७/२०१७-१८ मौ.कुरेगाव ता..नेर   प्र.क्र.१०/४७/२०१७-१८ मौ.मंगरूळ ता..नेर   प्र.क्र.१४/४७/२०१७-१८ मौ.माणिकवाडा ता..नेर
  प्र.क्र.२९/४७/२०१५-१६ मौ.टाकळी बु ता. दारव्हा   प्र.क्र.४९/४७/२०१५-१६ मौ.डोल्हारी देवी ता. दारव्हा   
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र.०१/४७/२०१७-१८ मौ.बाणगाव ता. नेर   प्र.क्र.२३/४७/२०१५-१६ मौ.पळशी ता. दारव्हा   प्र.क्र.१२/४७/२०१५-१६ मौ.अंतरगाव ता. दारव्हा
  प्र.क्र.४६/४७/२०१५-१६ मौ.शिंदी ता. दारव्हा   प्र.क्र.१३/४७/२०१५-१६ मौ. डोल्हारी ता. दारव्हा   प्र.क्र.६१/४७/२०१५-१६ मौ.महागाव कसबा ता. दारव्हा
  
■ उपविभागीय अधिकारी पुसद
भूसंपादन प्रकरणांमधील नमुना-३ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र.०८/४७/२०१७-१८ मौ.मांडवा ता. पुसद   प्र.क्र.०४/४७/२०१७-१८ मौ.चिंचोली खुर्द ता. दिग्रस   प्र.क्र.०६/४७/२०१७-१८ मौ.रोहणादेवी ता. दिग्रस
  प्र.क्र.०५/४७/२०१७-१८ मौ.कळसा ता. दिग्रस   प्र.क्र.११/४७/२०१७-१८ मौ.गांधीनगर ता. दिग्रस   प्र.क्र.१२/४७/२०१७-१८ मौ.साखरा ता. दिग्रस
  प्र.क्र.०७/४७/२०१७-१८ मौ.बोरी ता. दिग्रस   प्र.क्र.१०/४७/२०१७-१८ मौ.हरसुल ता. दिग्रस   प्र.क्र.९/४७/२०१७-१८ मौ.लायगव्हान ता. दिग्रस
  प्र.क्र.०६/४७/२०१६-१७ मौ.दिग्रस ता. दिग्रस      
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र.४/४७/२०१५-१६ मौ.धनसिंगनगर ता.पुसद      
■ उपविभागीय अधिकारी वणी
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र. ०१/४७/२०१८-१९ मौ. कोसारा ता. मारेगाव      
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र. ०१/४७/२०१६-१७ मौ. वेगाव ता. मारेगाव   प्र.क्र. ०२/४७/२०१६-१७ मौ. झोला ता. वणी   प्र.क्र. ०५/४७/२०१६-१७ मौ. कान्हाळगाव ता. वणी
  प्र.क्र. ०९/४७/२०१६-१७ मौ. नांदेपेरा ता. वणी   प्र.क्र. १३/४७/२०१६-१७ मौ. वरुड ता. मारेगाव   प्र.क्र. १६/४७/२०१६-१७ मौ. नेत ता. मारेगाव
  प्र.क्र. १७/४७/२०१६-१७ मौ. चिंचमंडळ ता. मारेगाव   प्र.क्र. २२/४७/२०१६-१७ मौ. म्हैसदोडका ता. मारेगाव   प्र.क्र. २३/४७/२०१६-१७ मौ. मांगली ता. मारेगाव
  प्र.क्र. १८/४७/२०१६-१७ मौ. वडगाव टीप ता. वणी   प्र.क्र. ०६/४७/२०१६-१७ मौ. डोर्ली ता. मारेगाव   प्र.क्र. १५/४७/२०१६-१७ मौ. हिवरामाजरा ता. मारेगाव
  प्र.क्र. ०३/४७/२०१६-१७ मौ. वनौजा ता. मारेगाव   प्र.क्र. ०७/४७/२०१६-१७ मौ. मुक्टा ता. मारेगाव   प्र.क्र. १४/४७/२०१६-१७ मौ. खैरगावभेदी ता. मारेगाव
  प्र.क्र. ११/४७/२०१६-१७ मौ. सेलु खुर्द ता. वणी   प्र.क्र. १२/४७/२०१६-१७ मौ. कान्हाळगाव ता. मारेगाव   प्र.क्र. ०८/४७/२०१६-१७ मौ. रांगना ता. वणी
  प्र.क्र. २०/४७/२०१६-१७ मौ. वेगाव ता. मारेगाव   प्र.क्र. २१/४७/२०१६-१७ मौ. सराटी ता. मारेगाव   प्र.क्र. १०/४७/२०१६-१७ मौ. फेफरवाडा ता. मारेगाव
  प्र.क्र. ०४/४७/२०१६-१७ मौ. दांडगाव ता. मारेगाव      
        
■ उपविभागीय अधिकारी उमरखेड
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना