जिल्हाधिकारी कार्यालय,
वर्धा-नांदेड प्रस्तावित रेल्वे मार्गाकरिता आवश्यक भूसंपादन प्रक्रीये संबंधित विविध अधिसूचना व इतर जाहीर प्रसिद्धी
  
  
■ भूसंपादन अधिकारी (रस्ते प्रकल्प), जिल्हाधिकारी कार्यालय :-
  
■ उपविभागीय अधिकारी दारव्हा
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र. ०४/४७/२०१५-१६ मौ.भोपापूर ता. दारव्हा   प्र.क्र. ०५/४७/२०१५-१६ मौ.डोल्हारी ता. दारव्हा   प्र.क्र. ०२/४७/२०१५-१६ मौ.बोरीखुर्द ता. दारव्हा
  प्र.क्र.०२/४७/२०१५-१६ मौ.देऊळगाव ता. दारव्हा   प्र.क्र.३२/४७/२०१५-१६ मौ. देवगिरी ता. दारव्हा   प्र.क्र.४२/४७/२०१५-१६ मौ.कामठवाडा ता. दारव्हा
  प्र.क्र.१४/४७/२०१५-१६ मौ. ढवळसर ता. दारव्हा   प्र.क्र.३४/४७/२०१५-१६ मौ. हुसनापूर ता. दारव्हा   प्र.क्र.४१/४७/२०१५-१६ मौ.नांदगव्हाण ता. दारव्हा
  प्र.क्र.४३/४७/२०१५-१६ मौ.अंतरगाव ता. दारव्हा   प्र.क्र.३३/४७/२०१५-१६ मौ.वघळ ता. दारव्हा   प्र.क्र.९/४७/२०१५-१६ मौ.वडगाव आंध ता. दारव्हा
  प्र.क्र.११/४७/२०१५-१६ मौ.महागाव कसबा ता. दारव्हा   प्र.क्र.१२/४७/२०१५-१६ मौ.अंतरगाव ता.दारव्हा   प्र.क्र.१७/४७/२०१५-१६ मौ.इश्रामपुर ता.दारव्हा
  प्र.क्र.१९/४७/२०१५-१६ मौ.घनापूर ता.दारव्हा   प्र.क्र.२३/४७/२०१५-१६ मौ.पळशी ता.दारव्हा   प्र.क्र.४६/४७/२०१५-१६ मौ.शिंदी ता.दारव्हा
  प्र.क्र.२४/४७/२०१५-१६ मौ.तरोडा ता..दारव्हा   प्र.क्र.३६/४७/२०१५-१६ मौ.तपोना ता..दारव्हा   प्र.क्र.३७४७/२०१५-१६ मौ.लाडखेड ता..दारव्हा
  प्र.क्र.२६/४७/२०१५-१६ मौ.फुबगाव ता..दारव्हा   प्र.क्र.४४/४७/२०१५-१६ मौ.पळशी ता..दारव्हा   प्र.क्र.२७/४७/२०१५-१६ मौ.उदापूर ता..दारव्हा
  प्र.क्र.५०/४७/२०१५-१६ मौ.दारव्हा खंड २ ता..दारव्हा   प्र.क्र.३१/४७/२०१५-१६ मौ.लालापूर ता..दारव्हा   प्र.क्र.१३/४७/२०१५-१६ मौ.डोल्हारी ता..दारव्हा
  प्र.क्र.३५/४७/२०१५-१६ मौ.खोपडी ता..दारव्हा   प्र.क्र.८/४७/२०१५-१६ मौ.उदापूर ता..नेर   प्र.क्र.३/४७/२०१५-१६ मौ.बोरी बु. ता..दारव्हा
  
■ उपविभागीय अधिकारी पुसद
भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना
  प्र.क्र.२९/४७/२०१५-१६ मौ.रुईतलाव ता.दिग्रस   प्र.क्र.३८/४७/२०१५-१६ मौ.काटी ता.दिग्रस   प्र.क्र.01/४७/२०१५-१६ मौ.नांदगव्हाण ता.दिग्रस
  प्र.क्र.११/४७/२०१५-१६ मौ.चिलवाडी ता.पुसद   प्र.क्र.४/४७/२०१५-१६ मौ.धनसिंगनगर ता.पुसद   
  
उपविभागीय अधिकारी वणी :-
  प्र.क्र. २/४७/२०१५-१६ रा. म्हैसदोडका ता. मारेगाव      
  
उपविभागीय अधिकारी उमरखेड :-
  प्र.क्र. २५/४७/२०१५-१६ मौ उमरखेड ता. उमरखेड   प्र.क्र. २६/४७/२०१५-१६ मौ बीटरगाव ता. उमरखेड   प्र.क्र. २७/४७/२०१५-१६ मौ मार्लेगाव ता. उमरखेड
  प्र.क्र. २३/४७/२०१५-१६ मौ दहागाव ता. उमरखेड   प्र.क्र. २४/४७/२०१५-१६ मौ श्रीदत्तनगर ता. उमरखेड   प्र.क्र. २२/४७/२०१५-१६ मौ कुपटी ता. उमरखेड