जिल्हाधिकारी कार्यालय,
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (रस्ते प्रकल्प) विभाग
वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गाचे विविध भूसंपादन प्रकरणातील अंतिम निवाडे व इतर माहिती
                       
  प्र. क्र. १८/४७/२००९-१० मौ. थाळेगाव ता. कळंब :-   मान्यता / मंजुरी   मुल्य निर्धारण तक्ता   संयुक्त मोजणी   फळझाडांचे मुल्यांकन   वन वृक्षांचे मुल्यांकन   विहिरीचे मुल्यांकन   अंतिम निवाडा
  प्र. क्र. ७/४७/२०१५-१६ मौ. घोटी ता. कळंब :-   मान्यता / मंजुरी   मुल्य निर्धारण तक्ता   संयुक्त मोजणी   वन वृक्षांचे मुल्यांकन   विहिरीचे मुल्यांकन   अंतिम निवडा   
  प्र. क्र. ८/४७/२०१५-१६ मौ. चापर्डा ता. कळंब :-   मान्यता / मंजुरी   मुल्य निर्धारण तक्ता   संयुक्त मोजणी   वन वृक्षांचे मुल्यांकन   अंतिम निवडा   
  प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा नकाशा
  
विविध भूसंपादन प्रकरणां मधील कलम-१९ च्या अधिसूचना
        
     प्र. क्र. १७/४७/२०१२-१३ मौ. वडगाव रोड ता. यवतमाळ   प्र. क्र. २१/४७/२०१५-१६ मौ. तिवसा ता. यवतमाळ
  प्र. क्र. १०/४७/२०१५-१६ मौ. बोथबोडन ता. यवतमाळ   प्र. क्र. २०/४७/२०१५-१६ मौ. इचोरी ता. यवतमाळ   प्र. क्र. १९/४७/२०१५-१६ मौ. बोरजई ता. यवतमाळ
  प्र. क्र. ४८/४७/२००९-१० मौ. गोधणी ता. यवतमाळ   प्र. क्र. ४१/४७/२००९-१० मौ. कार्ली ता. यवतमाळ   प्र. क्र. ४२/४७/२००९-१० मौ. पारवा ता. यवतमाळ
  प्र. क्र. १२/४७/२०१५-१६ मौ. किन्ही, ता. यवतमाळ   प्र. क्र. ४४/४७/२००९-१० मौ. तळेगाव, ता. यवतमाळ    प्र. क्र. ५३/४७/२००९-१० मौ. भारी, ता. यवतमाळ
  प्र. क्र. १८/४७/२००९-१० मौ. थाळेगाव ता. कळंब   प्र. क्र. १९/४७/२००९-१० मौ.कळंब-१. ता. कळंब   प्र. क्र. ८/४७/२०१५-१६ मौ. चापर्डा, ता. कळंब