जिल्हाधिकारी कार्यालय
तालुका निहाय मंडळ, गावे तसेच मंडळ अधिकारी, तलाठी यांची माहिती
यादी क्र. २ (०१/०८/२०१६ प्रसिध्द)