महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय
  विविध शासकीय विभाग, संस्था यांना प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनींचे कागदपत्रे :- आदेश / सनद   | नोंदवही
  
 • तालुकानिहाय लँड बँक व नियंत्रित सत्ता प्रकार बाबत माहिती
 •   
  तालुका   लँड बँक माहिती   नियंत्रित सत्ता प्रकार
 • ░ यवतमाळ
 • ░ बाभूळगाव
 • ░ आर्णी
 • ░ दारव्हा
 • ░ नेर
 • ░ पुसद
 • ░ दिग्रस
 • ░ उमरखेड
 • ░ महागाव
 • ░ केळापूर
 • ░ झरीजामणी
 • ░ घाटंजी
 • ░ राळेगाव
 • ░ कळंब
 • ░ वणी
 • ░ मारेगाव