महसूल विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय
  विविध शासकीय विभाग, संस्था यांना प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनींचे कागदपत्रे :- आदेश / सनद   | नोंदवही
पिक विमा न काढलेल्या शेतक-यांच्या याद्या लँड बँक बाबतची माहिती नियंत्रित सत्ता प्रकार बाबतची माहिती