जिल्हाधिकारी कार्यालय
सन २०१४ खरीप / अतिवृष्टी, अकाली पाऊस, गारपीट अनुदान वाटप तालुका निहाय याद्या
  नैसर्गिक आपत्ती बाबत शासन निर्णयातील विविध तरतुदी