जिल्हाधिकारी कार्यालय
खरीप / अतिवृष्टी, अकाली पाऊस, गारपीट अनुदान वाटप तालुका निहाय माहिती
  नैसर्गिक आपत्ती बाबत शासन निर्णयातील विविध तरतुदी
  तालुका   सन २०१४-१५   सन २०१५-१६   सन २०१६-१७
  यवतमाळ         
  बाभूळगाव         
  आर्णी         
  दारव्हा         
  नेर         
  पुसद         
  दिग्रस         
  उमरखेड         
  महागाव         
  केळापूर         
  झरी जामणी         
  घाटंजी         
  राळेगाव         
  कळंब         
  वणी      
  मारेगाव