जिल्हा पुरवठा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय
  •  
  • केरोसीनचे शासनाकडून महावारी प्राप्त नियतन व तालुका निहाय उचल / वाटप
माहे (वर्ष-२०१७) आदेश नियतन
जानेवारी प्राप्त प्राप्त
फेब्रुवारी प्राप्त प्राप्त
मार्च प्राप्त प्राप्त
एप्रिल प्राप्त प्राप्त
मे प्राप्त प्राप्त
जून प्राप्त प्राप्त
जुलै प्राप्त प्राप्त
ऑगष्ट प्राप्त प्राप्त
सप्टेबर प्राप्त प्राप्त
ऑक्टोबर प्राप्त प्राप्त
  •  
  • रास्तभाव दुकाने व केरोसीनचे घाऊक / अर्धघाऊक विक्रेते यांची तालुका निहाय माहिती
तालुका रास्तभाव दुकाने घाऊक / अर्धघाऊक विक्रेते
यवतमाळ अप्राप्त प्राप्त
बाभूळगाव प्राप्त अप्राप्त
आर्णी अप्राप्त प्राप्त
दारव्हा प्राप्त प्राप्त
नेर प्राप्त प्राप्त
पुसद प्राप्त अप्राप्त
दिग्रस अप्राप्त अप्राप्त
उमरखेड प्राप्त अप्राप्त
महागाव अप्राप्त अप्राप्त
केळापूर अप्राप्त अप्राप्त
झरी जामणी अप्राप्त प्राप्त
घाटंजी प्राप्त प्राप्त
राळेगाव अप्राप्त प्राप्त
कळंब प्राप्त अप्राप्त
वणी प्राप्त अप्राप्त
मारेगाव प्राप्त अप्राप्त
  •  
  • केरोसीनचे शासनाकडून महावारी प्राप्त नियतन व तालुका निहाय उचल / वाटप
माहे (वर्ष-२०१६) आदेश नियतन
डिसेंबर प्राप्त प्राप्त
नोव्हेंबर प्राप्त प्राप्त
ऑक्टोबर प्राप्त प्राप्त
सप्टेंबर प्राप्त प्राप्त
ऑगष्ट प्राप्त प्राप्त
जुलै प्राप्त प्राप्त
जून प्राप्त प्राप्त
मे प्राप्त प्राप्त
एप्रिल प्राप्त प्राप्त
मार्च प्राप्त प्राप्त
फेब्रुवारी प्राप्त प्राप्त
जानेवारी प्राप्त प्राप्त