छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
  
  योजने करिता कार्यरत विविध सेवा केंद्रांची यादी :-   ■ आपले सरकार सेवा केंद्र (ग्राम पंचायत स्तर)   ■ आपले सरकार जन सेवा केंद्र (CSC)
  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता बँक शाखा निहाय संपर्क अधिका-यांची यादी
  
  •     विविध सेवा केंद्रांचे तालुका निहाय स्थळ दर्शक नकाशे
  •   
  •   यवतमाळ   बाभूळगाव   आर्णी   दारव्हा   नेर   पुसद   दिग्रस   उमरखेड   महागाव   केळापूर   झरी जामणी   घाटंजी   राळेगाव   कळंब   वणी   मारेगाव