जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध अधिका-यांचे दूरध्वनी क्रमांक
जिल्हाधिकारी कार्यालय - (ईपिबिएक्स दूरध्वनी क्र. 07232-242303)
पदनाम दूरध्वनी क्रमांक
जिल्हाधिकारी 242501 (कार्यालय) / 242301 (घर)
अप्पर जिल्हाधिकारी 242383 (कार्यालय) / 245462 (घर)
निवासी उपजिल्हाधिकारी 242488 (कार्यालय) / 244250 (घर)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी 242246 (कार्यालय) / 244414 (घर)
जिल्हा नियोजन अधिकारी 243384 (कार्यालय) / 242263 (घर)
उप निवडणूक अधिकारी 242105
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी 242303
उप जिल्हाधिकारी (रो.ह.यो.) 242697
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी 240829
जिल्हा सूचना-विज्ञान अधिकारी (एन.आय.सी.) 242538
अधीक्षक, जिल्हाधिकारी कार्यालय 242303
सहा. संचालक, अल्पबचत 242034
जिल्हा कोषागार अधिकारी 242495
अधीक्षक, भूमी अभिलेख 244902
उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख,यवतमाळ तालुका 242243
अतिरिक्त निबंधक, यवतमाळ 242189
नगर रचना अधिकारी 243102