जिल्हा प्रशासन (महसूल)
 
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पद शेरा
डॉ. राजेश देशमुख, भा.प्र.से. जिल्हाधिकारी  
श्री लक्ष्मण राउत अपर जिल्हाधिकारी  
श्री नरेंद्र फुलझेले निवासी उपजिल्हाधिकारी  
श्री नरेंद्र फुलझेले उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अतिरिक्त प्रभार
श्री एस.बी. भराडी जिल्हा पुरवठा अधिकारी  
श्री डी. टी. राठोड जिल्हा नियोजन अधिकारी  
श्री संदीप महाजन उप निवडणूक अधिकारी  
श्री सी.आर. जाजू जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी  
श्री संदीप महाजन उपजिल्हाधिकारी (रो.ह.यो.) अतिरिक्त प्रभार
१० श्री सी.आर. जाजू विशेष भूअर्जन अधिकारी (लाभ क्षेत्र) अतिरिक्त प्रभार
११२ श्री जयंत देशपांडे (उ.वि.अ. दारव्हा) विशेष भूअर्जन अधिकारी (रस्ते प्रकल्प) अतिरिक्त प्रभार
१२ श्री सी.आर. जाजू विशेष भूअर्जन अधिकारी (लघु सिंचन क्र.-२) अतिरिक्त प्रभार
१३ श्री स्वप्नील तांगडे (उ.वि.अ. यवतमाळ) विशेष भूअर्जन अधिकारी (बेंबळा प्रकल्प) अतिरिक्त प्रभार
१४ श्री रा.हि. गोसावी खनिकर्म अधिकारी  
१५ श्री सि.एन. कुंभलकर तहसीलदार (सामान्य प्रशासन)  
१६ श्री डी.डब्ल्यू. गोरडे तहसीलदार (महसूल)  
१७ श्री. अतुल पंत प्रकल्प अधिकारी (नगर पालिका प्रशासन) अतिरिक्त प्रभार
१८ श्री. सि.एन. कुंभलकर कार्यालय अधिक्षक अतिरिक्त प्रभार
१९ श्री. के.एस. कुमरे तहसीलदार (संगायो)  
&npsp
&npsp
अ.क्र. अधिका-याचे नाव पद व ठिकाण
यवतमाळ उपविभाग
श्री. स्वप्नील तांगडे उपविभागीय अधिकारी
श्री. सचिन शेजाळ तहसीलदार, यवतमाळ
श्री. डी.एम. झाडे तहसीलदार, बाभूळगाव
श्री. एस..डी. पवार तहसीलदार, आर्णी
दारव्हा उपविभाग
श्री. जयंत देशपांडे उपविभागीय अधिकारी
श्री. अरुण शेलार तहसीलदार, दारव्हा
श्री. आर.एस. चिंतकुंटलवार तहसीलदार, नेर (अतिरिक्त प्रभार)
पुसद उपविभाग
श्री. नितीन कुमार हिंगोले उपविभागीय अधिकारी
श्री. संजय गरकल तहसीलदार, पुसद
श्री. किशोर बागडे तहसीलदार, दिग्रस
उमरखेड उपविभाग
श्री. स्वप्नील कापडणीस उपविभागीय अधिकारी
श्री. भगवान कांबळे तहसीलदार, उमरखेड
श्री. एन.जे. इसलकर तहसीलदार, महागाव (अतिरिक्त प्रभार)
केळापूर उपविभाग
श्री. नितीन कुमार हिंगोले उपविभागीय अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)
श्री. एम.एम. जोरवर तहसीलदार, केळापूर
श्री. जी.आर. राऊत तहसीलदार, झरीजामणी
श्री. जी.के. हामद तहसीलदार, घाटंजी
राळेगाव उपविभाग
श्री. संदीपकुमार अपार उपविभागीय अधिकारी
श्री. हेमंत गांगुर्डे तहसीलदार, राळेगाव
श्री. आर.बी. भोसले तहसीलदार, कळंब
वणी उपविभाग
श्री. संदीपकुमार अपार उपविभागीय अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)
श्री. रवींद्र जोगी तहसीलदार, वणी
श्री. व्ही.जी. साळवे तहसीलदार, मारेगाव